Wat te doen bij een dreigend conflict over toelating of verwijdering?

Wat te doen als de school uw kind niet wil toelaten? Wat te doen als een school uw kind tegen uw zin of tegen de zin van de leerling wil doorverwijzen naar een andere (speciale) school of wil verwijderen?

Vrije schoolkeuze

Ouders/leerlingen hebben in Nederland de vrijheid zelf een school te kiezen. Ook voor leerlingen met een beperking is er vrije schoolkeuze. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte geeft aan dat een school een leerling niet mag weigeren op grond van een handicap.

Ook het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) geeft aan dat scholen algemeen toegankelijk moeten zijn voor leerlingen met een beperking en dat de school aangepast moet zijn aan leerlingen/studenten met verschillende mogelijkheden, leerstijlen en verschillende beperkingen. In1school heeft onderzoek verricht naar de uitleg van de rechten van het VN verdrag rechten van personen met een handicap en het Kinderrechtenverdrag en naar goede voorbeelden van inclusieve scholen (met dus vele ondersteuningsvormen) in binnen en buitenland. Hier leest u meer over deze In1school onderzoeken.

Tegelijk geldt volgens Passend Onderwijs wetgeving geen onvoorwaardelijke acceptatieplicht; scholen mogen een leerling weigeren als de leerling niet past bij het aanbod en van de school in redelijkheid geen aanpassing kan worden gevraagd.

Mogelijkheden bij een conflict

Bij een conflict over toelating, verwijdering of het weigeren van ondersteuning (bijvoorbeeld als school of anderen stellen dat de gevraagde ondersteuning geen “redelijke aanpassing” is), zijn er verschillende mogelijkheden.

Advies en bemiddeling vragen bij onderwijsconsulenten
- Een advies vragen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs GPO; Lees hier meer.
- Een klacht over discriminatie neerleggen bij het College voor de Rechten van de Mens (die oordeelt over discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte); Lees hier meer.
- Een klacht indienen op school en formeel bezwaar maken tegen de uitkomst van de klachtencommissie; Lees hier meer.
- Een bezwaar indienen over Toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (bij de Geschillencommissie); Lees hier meer.
- Een procedure bij de rechtbank. Lees hier meer.

Advies vragen aan de GPO

Een procedure bij de GPO is relatief snel aan te vragen, wordt snel behandeld (binnen tien weken) en is in principe laagdrempelig (geen kosten, niet per se een advocaat nodig). Omdat er veel af kan hangen van de uitkomst van de procedure is het aan te raden goed juridisch advies in te winnen en misschien toch een advocaat in te schakelen.

Een advies van de GPO is niet bindend, dus het kan zijn dat het geschil niet wordt opgelost na de uitspraak. Wie de andere partij in het conflict wil dwingen, kan het advies wel goed gebruiken in een eventuele rechtszaak.

Een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens kan worden ingeschakeld als discriminatie op grond van handicap wordt vermoed. Een uitspraak van het College is niet bindend, maar wordt doorgaans opgevolgd. De procedure kan langer duren dan bij de GPO, maar is ook kostenloos en een advocaat is evenmin nodig. Ook hier geldt dat een leek zich beter kan laten bijstaan door iemand die veel afweet van mensenrechten en onderwijswetgeving.

Een rechtszaak aanspannen

Of en hoe een rechtszaak kan worden aangespannen is specialistisch werk voor een advocaat. Er zijn procedures mogelijk bij de bestuursrechter of bij de civiele rechtbank. Het kan een bodemprocedure worden (langdurig) of een kort geding (als er echt spoedeisend belang is. Een advocaat is verplicht. Via een rechtsbijstandsverzekering kunnen kosten beperkt blijven.

Deel uw ervaring

In1school hoort graag ervaringen met ondersteuning en hoe daarbij wordt gehandeld bij (dreigende) conflicten. U kunt hier eventueel uw ervaringen doorgeven.