Toelaatbaarheidsverklaring

Een verwijzing naar speciaal onderwijs gebeurt vaak met het argument dat een school niet de nodige ondersteuning kan geven. Een conflict over de beste ondersteuning kan dus ook over de vraag gaan waar een kind de juiste ondersteuning krijgt. Een verwijzing naar het speciaal onderwijs kan niet zonder een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Bezwaar indienen tegen een TLV

Het schoolbestuur vraagt een TLV aan bij het bestuur van een samenwerkingsverband waarbij het is aangesloten. Tegen het besluit van het bestuur van het Samenwerkingsverband kunnen zowel ouders als schoolbestuur bezwaar indienen. Elk samenwerkingsverband is vanaf 1 augustus 2014 wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing moet nemen op het bezwaar.

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring

In plaats van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so. Deze Commissie is op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden door Onderwijsgeschillen ingesteld. Deze Bezwaaradviescommissie toetst de toelaatbaarheidsverklaring aan de criteria die het samenwerkingsverband daarvoor heeft vastgelegd in zijn ondersteuningsplan.

Landelijke Bezwaaradviescommissie versus Geschillencommissie Passend Onderwijs

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so is niet hetzelfde als de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De leden van beide commissies kunnen hetzelfde zijn. Beide commissies horen bij de organisatie Onderwijsgeschillen, maar procedures en uitspraken kunnen verschillend zijn.

Voor een specifieke leerling pakte dat opmerkelijk uit. Een school wilde een leerling wegsturen, sprak uit dat ze geen ondersteuning meer kon bieden en vroeg een Toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs aan. Ouders vochten de toelaatbaarheidsverklaring met succes aan. Volgens de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring had het samenwerkingsverband onvoldoende inzichtelijk gemaakt op grond waarvan de toelaatbaarheidsverklaring was afgegeven. Een week later oordeelde de Geschillencommssie Passend Onderwijs dat het schoolbestuur voldoende had onderbouwd dat de school niet langer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling kon voorzien. Klik hier voor meer informatie over deze tegenstrijdige oordelen.

Lees hier meer over wat te doen bij dreigende conflicten over ondersteuning
Lees hier meer over conflicten rondom toelating/verwijdering