Toelaatbaarheidsverklaring

Bij een verwijzing naar het speciaal onderwijs wordt vaak beargumenteerd dat een school niet de nodige ondersteuning kan geven. Een samenwerkingsverband geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring uit, zodat het desbetreffende kind naar het speciaal onderwijs kan.

BEZWAAR INDIENEN TEGEN EEN Toelaatbaarheidsverklaring

Het schoolbestuur vraagt een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het bestuur van het samenwerkingsverband waarbij het is aangesloten. Het samenwerkingsverband beslist dan of de leerling toelaatbaar is. Tegen die beslissing kunnen zowel ouders als schoolbestuur bezwaar indienen. Elk samenwerkingsverband is vanaf 1 augustus 2014 wettelijk verplicht voor deze bezwaarschriftprocedure een (bezwaar)adviescommissie te hebben. Die adviescommissie brengt een advies uit aan het samenwerkingsverband dat vervolgens een beslissing neemt op het bezwaar.

LANDELIJKE BEZWAARADVIESCOMMISSIE TOELAATBAARHEIDSVERKLARING

In plaats van zelf een adviescommissie op te richten, kan een samenwerkingsverband zich aansluiten bij de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so. Deze Commissie is op verzoek van een aantal samenwerkingsverbanden door Onderwijsgeschillen ingesteld. Deze Bezwaaradviescommissie toetst de toelaatbaarheidsverklaring aan de criteria die het samenwerkingsverband daarvoor heeft vastgelegd in het ondersteuningsplan.

De Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring sbo/(v)so is niet hetzelfde als de Geschillencommissie Passend Onderwijs. Beide commissies horen wel bij de organisatie Onderwijsgeschillen en kunnen dezelfde leden hebben.