Wat te doen bij een dreigend conflict over ondersteuning?

Er kan een conflict rijzen over gevraagde ondersteuning op school. Het confict over ondersteuning kan zo ver gaan dat een leerling of student eventueel niet wordt toegelaten of wordt verwijderd of verwezen. Wie of wat kunnen helpen bij een dreigend conflict?

Samenwerkingsverband

Extra ondersteuning op school kan van de school komen of van een andere instantie. Bij het opstellen van een Ontwikkelingsperspectief voor uw kind, (verplicht voor alle kinderen met een ondersteuningsbehoefte), moet de school in gesprek gaan met de ouders. U mag hulp hierbij vragen van het Samenwerkingsverband van uw school (klik hier voor een lijst van samenwerkingsverbanden)

Onderwijsconsulent

U kunt ook hulp vragen bij onderwijsconsulenten. Onderwijsconsulenten zijn goed ingevoerd en zijn makkelijk te benaderen. Ze helpen, verwijzen, bemiddelen als het nodig is. De stap naar een onderwijsconsulent hoeft niet te betekenen dat al sprake is van een conflict. Als u er als ouder met de school niet goed uitkomt, kan hulp en bemiddeling van een onderwijsconsulent helpen een conflict te voorkomen. Consulenten weten vaak beter dan scholen of ouders wat al dan niet mogelijk is en wat al dan niet wettelijk verplicht is. Die kennis alleen al helpt partijen verder.
De onderwijsconsulenten zijn altijd inzetbaar bij problematiek rond plaatsing, schorsing, verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Omdat ondersteuningsbehoefte een belangrijk onderdeel is van een besluit tot plaatsing of verwijdering en onderwijszorgconsulenten helpen met het (uitzoeken en aanvragen van) ondersteuning, vormt een conflict hierover ook een formele reden tot het aanvragen van hun hulp.
De onderwijsconsulent bemiddelt en geeft advies. Een advies is niet bindend. Zowel ouders/leerling als school (of andere professionals) kunnen de onderwijsconsulent inschakelen. Professionals kunnen dat alleen doen met toestemming van ouders/leerling. Bemiddeling is voor ouders aan te vragen via een online aanvraagformulier.

Andere mogelijkheden

Als inzet van een Onderwijsconsulent niet tot een goede uitkomst leidt, zijn er andere mogelijkheden:
- Een advies vragen aan de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO); Lees hier meer.
- Een klacht over discriminatie neerleggen bij het College voor de Rechten van de Mens (die oordeelt over discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte); Lees hier meer.
- Een klacht indienen op school en formeel bezwaar maken tegen de uitkomst van de klachtencommissie; Lees hier meer.
- Een bezwaar indienen over Toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (bij de Geschillencommissie); Lees hier meer.
- Een procedure bij de rechtbank. Lees hier meer.

Een procedure bij de GPO

Een procedure bij de GPO is relatief snel aan te vragen, wordt snel behandeld (binnen tien weken) en is in principe laagdrempelig (geen kosten, niet per se een advocaat nodig). Omdat er veel af kan hangen van de uitkomst van de procedure is het aan te raden goed juridisch advies in te winnen en misschien toch een advocaat in te schakelen.
Een advies van de GPO is niet bindend, dus het kan zijn dat het geschil niet wordt opgelost na de uitspraak. Wie de andere partij in het conflict wil dwingen, kan het advies wel goed gebruiken in een eventuele rechtszaak.

Een klacht neerleggen bij het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens kan worden ingeschakeld als discriminatie op grond van handicap wordt vermoed. Een uitspraak van het College is niet bindend, maar wordt doorgaans opgevolgd. De procedure kan langer duren dan bij de GPO, maar is ook kostenloos en een advocaat is evenmin nodig. Ook hier geldt dat een leek zich beter kan laten bijstaan door iemand die veel afweet van mensenrechten en onderwijswetgeving.

Een rechtszaak aanspannen

Of en hoe een rechtszaak kan worden aangespannen is specialistisch werk voor een advocaat. Er zijn procedures mogelijk bij de bestuursrechter of bij de civiele rechtbank. Het kan een bodemprocedure worden (langdurig) of een kort geding (als er echt spoedeisend belang is. Een advocaat is verplicht. Via een rechtsbijstandsverzekering kunnen kosten beperkt blijven.

Deel uw ervaring

In1school hoort graag ervaringen met ondersteuning en hoe daarbij wordt gehandeld bij (dreigende) conflicten. U kunt hier eventueel uw ervaringen doorgeven.