Geschillencommissie Passend Onderwijs

Bij een conflict over ondersteuning of toelating en verwijdering van een leerling is het mogelijk een advies te vragen bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO). De GPO is speciaal in het leven geroepen om te adviseren over de volgende kwesties:

• Weigering van toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
• ‘Verwijdering’ van alle leerlingen
• De vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Laagdrempelig en snel

In principe is de GPO bedoeld om ‘laagdrempelig’ te zijn. Een advocaat is niet nodig en binnen 10 weken na het verzoek om een advies, moet dit er zijn. De Commissie bestaat altijd uit drie leden: de voorzitter is een jurist en vraagt twee andere professionals (dat kunnen een orthopedagoog zijn, of een onderwijs specialist of een andere jurist). De Commissie is ook verplicht om te kijken of de Wet Gelijke Behandeling wellicht geschonden is door het handelen van de school. Dat betekent dat de GPO moet beoordelen of sprake is van discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte.

Van de 30 adviezen die de GPO tot (?) medio augustus 2015 heeft gegeven, is in een aantal gevallen het besluit van de school als onvoldoende beoordeeld. De school werd in die gevallen geadviseerd om echt onderzoek te doen naar de behoeftes van de leerling en de mogelijkheden van de school.

Advies aanvragen bij de GPO

Wat moet je doen om een advies aan te vragen bij de GPO?
• Binnen 6 weken nadat school heeft besloten dat jouw kind niet past op school of een Ondersteuningsplan (OPP) opstelt waarvan je vindt dat het geen recht doet aan de mogelijkheden van jouw kind, moet je een verzoekschrift indienen.
• Dit kan via e-mail met een formulier van de GPO, Download Formulier Verzoekschrift
• Bij dit verzoekschrift moet je ook als bijlage in pdf-formaat de beslissing van de school of van het bestuur opsturen. Ook alle andere relevante stukken stuur je op als pdf bijlagen, wat allemaal kan via e-mail. Wat voor stukken dit zijn staat duidelijk op de website. Procedure GPO
• Binnen drie weken moet de GPO je laten weten of het jouw verzoek in behandeling gaat nemen.
• Als je verzoek in behandeling wordt genomen, zal de Commissie de school of het bestuur van het Samenwerkingsverband op de hoogte stellen. Deze krijgt twee weken tijd om een verweer met bijhorende stukken in te dienen.
• Jullie en ook iemand van het samenwerkingsverband (SWV) worden uitgenodigd voor een zitting. Daar wordt nadere toelichting mondeling gegeven. Ook deskundigen en getuigen kunnen gehoord worden. De getuigen en deskundigen die jij graag wil laten horen moet je minstens drie dagen voor de zitting schriftelijk bekend maken aan de Commissie.
• Je mag zowel een gemachtigde als een ander ter ondersteuning meenemen. Dit moet je ook schriftelijk melden; minstens twee dagen voor de zitting.
• Binnen een termijn van 10 weken na de beslissing van de school moet er een advies uit komen. Dit wordt dan, geanonimiseerd, op de website geplaatst.

De zitting is niet openbaar en in de Reglement van de Commissie staat ook dat de getuigen gehoord worden buiten de aanwezigheid van de partijen. Er is ook geen beroep mogelijk.

Doel van het advies

Belangrijk is dat de GPO door haar adviezen duidelijk maakt aan scholen en schoolbesturen, en daarbij ook Samenwerkingsverbanden, hoe om te gaan met hun zorg- en onderzoekplicht naar de mogelijkheden van jouw kind. Scholen moeten zorgvuldige afwegingen maken, waar het recht van een kind op goed onderwijs centraal staat.

Lees hier meer over wat te doen bij dreigende conflicten over ondersteuning
Lees hier meer over conflicten rondom toelating/verwijdering