Veelgestelde vragen

Wat doet In1school?

In1school zet het recht op inclusief onderwijs op de kaart en wil het samen met anderen waarmaken in Nederland. We maken uitsluiting in het onderwijs zichtbaar en vechten dit aan bij de rechter. We verzamelen voorbeelden van inclusief onderwijs en verspreiden die praktijken als inspiratie voor verandering. We hebben veel kennis en expertise in huis rond onderwijs en delen dit actief. Daarbij bouwen we aan een netwerk van ouders, professionals in het onderwijs, politiek en andere betrokkenen. Door krachten te bundelen, brengen we inclusief onderwijs dichterbij.

WAT IS INCLUSIEF ONDERWIJS?

Inclusief onderwijs is onderwijs wat alle kinderen welkom heet, met alle verschillen in achtergrond en ervaring, manieren van spelen en leren en behoeften aan ondersteuning die er zijn. In een inclusief schoolsysteem gaat elk kind met een handicap naar de school in de buurt, de school waar hij of zij ook zonder die beperking naartoe was gegaan. En op die school wordt alles gedaan om te zorgen dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. De inclusieve school zoekt naar en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van ieder kind en biedt ondersteuning waar nodig. De school past zich aan aan de manier van leren van het kind, en niet andersom. De school is toegankelijk, en onderwijs is maatwerk en gericht op de ontplooiing van ieder kind, aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de creativiteit en de kracht van kinderen. De professionals werken samen over de grenzen van disciplines heen, en zoeken ook samenwerking met ouders en nodigen hen uit hun kennis in te brengen.

VORIG JAAR IS PASSEND ONDERWIJS INGEVOERD. IS DAT WAT ANDERS?

Ja. Bij Passend Onderwijs is het niet vanzelfsprekend dat een kind met een beperking op de school in de buurt of op de school van zijn haar keuze terecht komt. Het kan om onderwijs op een reguliere school in de buurt gaan, maar het is niet zeker dat deze school inspeelt op de manier van leren en de behoefte aan ondersteuning van elk individueel kind. Binnen Passend Onderwijs kan een kind met een beperking toch terecht komen in het speciaal onderwijs, gescheiden van kinderen uit de buurt, gescheiden van kinderen zonder beperking.

DE TWEEDE KAMER HEEFT HET VRPH AANGENOMEN. HOE GAAT HET NU VERDER?

Op 21 januari 2016 is het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) aangenomen in de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt, wordt het verdrag in juli 2016 van kracht. En komt er vanaf 2017 onder andere een algemene verplichting om gebouwen en bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met een handicap. Dat heeft ook gevolgen voor scholen.

WELKE VERPLICHTING HEEFT DE OVERHEID VANUIT HET VRPH?

Na ratificatie is de overheid verplicht om waar nodig wetgeving en beleid aan te passen zodat het voldoet aan de verplichtingen uit het VRPH. Dat houdt ook in dat scholen door het beleid, de wetgeving en de financiering van de overheid en vanuit de opleidingen maximaal gesteund worden om inclusief onderwijs te realiseren.

WAT BETEKENT HET VRPH PRECIES VOOR SCHOLEN?

Het VRPH vraagt van scholen dat ze de deuren openzetten voor alle leerlingen. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. Dat betekent dat ze niet mogen discrimineren op grond van handicap en toegankelijk moeten zijn op alle mogelijke manieren. In het gebouw, in de lesmaterialen en in de manieren om te communiceren. Het VRPH vraagt dat onderwijs inclusief is. Dat betekent dat kinderen samen naar school gaan en bij elkaar in de klas zitten. Dus niet in aparte gebouwen of in aparte klassen, maar samen met voldoende ondersteuning en zorg in de klas. De school zal onderwijs moeten aanbieden dat aansluit bij deze verschillende talenten en mogelijkheden. Onderwijs dus dat past bij leerlingen die allemaal verschillend zijn. Zodat iedereen zich op haar of zijn manier kan ontwikkelen met een gezond gevoel van eigenwaarde. Het VRPH stelt bovendien dat leerkrachten, leidinggevenden en anderen in het onderwijs opgeleid en getraind moeten worden om inclusief onderwijs te geven. Ze moeten in staat zijn om verschillende lesmethoden te gebruiken en op verschillende manieren te kunnen communiceren. 

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN INCLUSIEF ONDERWIJS?

Inclusief onderwijs is beter voor kinderen, voor het onderwijs én uiteindelijk profiteert ook de samenleving als geheel van inclusief onderwijs. Zie bijvoorbeeld het onderzoek dat SWIFT schools hierover verzameld heeft.onderzoek dat SWIFT schools hierover verzameld heeft. 

Wat levert inclusief onderwijs op? Dit bijvoorbeeld:
• Kwalitatief beter en socialer onderwijs dat recht doet aan verschillen en niemand uitsluit. En dat voor dezelfde prijs!
• Meer diversiteit in de klas.
• Minder discriminatie.
• Klassen waarin onderwijs echt maatwerk is. Meer oog voor individuele kwaliteiten. Meer uitdaging voor alle kinderen.
• Leraren die (nog) beter weten hoe met diversiteit om te gaan.
• Alle kinderen gaan met plezier naar school met leeftijdgenootjes uit de buurt. Niemand zit thuis.
• Meer samenwerking tussen ouders en professionals.
• Meer verbinding en saamhorigheid in de buurt.
• Meer bekendheid in de omgang met mensen die anders zijn
• Meer mensen die meedoen en betaald werk hebben.
• Een tolerante, sociale en innovatieve samenleving.

Lees ook deze link over de voordelen. 

HEBBEN KINDEREN RECHT OP INCLUSIEF ONDERWIJS?

Alle kinderen en jongeren, met of zonder beperking, hebben recht op inclusief onderwijs. Dit recht is neergelegd in het VN-Verdrag voor de rechten van het kind (IVRK) en, in 2006, in het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap (IVRPH). Op 21 januari 2016 is het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH) aangenomen in de Tweede Kamer. Als de Eerste Kamer ook instemt, wordt het verdrag in juli 2016 van kracht. 

WAT IS ER NODIG OM INCLUSIEF ONDERWIJS TE REALISEREN?

Om inclusief onderwijs te realiseren, is verandering van het onderwijssysteem nodig. Het huidige systeem van reguliere en speciale scholen schiet tekort. Kinderen met en zonder beperking worden nu ongelijk behandeld en dat moet anders. Om een onomkeerbare verandering op gang te brengen, zullen scholen, ouders én politiek stappen moeten zetten op weg naar inclusief onderwijs.

WAT IS STRATEGISCHE PROCESVOERING?

Met het starten van rechtszaken vecht In1school uitsluiting in het onderwijs aan. De jurisprudentie die zich daaruit ontwikkelt, is een belangrijke pijler voor fundamentele verandering van het onderwijs.

WIE BETAALT HET PROJECT IN1SCHOOL?

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) is opdrachtgever van In1school. De NSGK steunt sinds 1950 jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een handicap en helpt hen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven. De NSGK krijgt geen geld van de overheid, maar betaalt haar werk uit donaties en giften.

WIE WERKEN ER BIJ IN1SCHOOL?

Het In1schoolteam bestaat uit mensen - met én zonder beperking - die het ideaal van inclusief onderwijs delen. Mensen met ervaring op het gebied van recht, onderwijs, politiek en arbeid. Vanuit die ervaring zetten ze zich met hart en ziel in voor het recht op inclusief onderwijs. Lees meer 

HEEFT U HET ANTWOORD OP UW VRAAG NIET KUNNEN VINDEN?

Neem dan contact met ons op.