Ondersteuning voor ouders

individuele begeleiding op school
Hoe vindt u de juiste school?

Bij het vinden van de juiste school komt heel wat kijken. Zeker als een leerling extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Welke ondersteuning kan een school bieden? Hoe groot zijn de klassen? Welk soort onderwijs wordt er aangeboden? Hier vindt u meer informatie over het kiezen van de juiste school in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Lees hier meer over het kiezen van een basisschool
Lees hier meer over het kiezen van een middelbare school
Lees hier meer over het kiezen van een opleiding in het beroepsonderwijs

Welke mogelijkheden bestaan er voor ondersteuning in het onderwijs?

Leerlingen met een beperking hebben recht op onderwijs met ruime aanpassingen en individuele begeleiding op school. Dit staat beschreven in artikel 24 VN-Mensenrechtenverdrag Handicap. In Nederland is veel ondersteuning beschikbaar voor leerlingen of studenten met een beperking. Op deze pagina vindt u meer informatie over welke ondersteuning beschikbaar is op en rondom school, en wie kan helpen dit te realiseren.

Wie betaalt voor de extra ondersteuning op school?

Voor de verschillende soorten ondersteuning die een leerling nodig heeft, zijn verschillende soorten budgetten. Binnen een samenwerkingsverband is budget voor extra ondersteuning op school. De gemeente kan bijdragen met (speciaal) vervoer of financiering voor een aanpassing van het schoolgebouw. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor extra ondersteuning via de Wet langdurige zorg, de zorgverzekering of het UWV. Lees hier meer.

Wie regelt welke zorg binnen het onderwijs?

Als een kind extra zorg, ondersteuning of individuele begeleiding op school nodig heeft, is niet altijd duidelijk welke partij verantwoordelijk is voor het regelen daarvan. Dit is namelijk afhankelijk van de mate waarin de ondersteuning of zorg nodig is. Nederland kent verschillende zorgwetten, zoals de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Daardoor kan het gebeuren dat op één kind meerdere wetten van toepassing zijn.

In het Stroomschema zorg op school staan de verschillende vormen van zorg op school beschreven. Ook is per zorgwet aangegeven welke mogelijkheden voor zorg op school er zijn. Daarnaast staat in het schema hoe de inzet van zorg in het onderwijs wordt geregeld en verantwoord.

Download het Stroomschema zorg op school hier.

Wie of wat kan helpen bij een (dreigend) conflict?

Bij een conflict over toelating, verwijdering of het weigeren van ondersteuning (bijvoorbeeld als school of anderen stellen dat de gevraagde ondersteuning geen “redelijke aanpassing” is), zijn er verschillende mogelijkheden.

  • Een klacht indienen bij de klachtencommissie van de school: bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief voor uw kind (verplicht voor alle kinderen met een ondersteuningsbehoefte), moet de school in gesprek gaan met de ouders. De ouders mogen hierbij hulp vragen aan het samenwerkingsverband waar de school bij aangesloten zit. Lees hier meer.
  • De onderwijsconsulent: als de ouders en de school er niet goed uitkomen, kan hulp en bemiddeling van een onderwijsconsulent ingeschakeld worden om een conflict te voorkomen. De consulenten zijn inzetbaar bij problematiek rondom plaatsing, schorsing of verwijdering van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Bemiddeling is voor ouders aan te vragen via een online aanvraagformulier. Het inroepen van een onderwijsconsulent wordt meestal ervaren als laagdrempeliger dan het inroepen van een onderwijsrechtadvocaat. Het risico is wel dat de onderwijsconsulent minder nadruk legt op de rechten van het kind en streeft naar een compromisoplossing. Lees hier meer.
  • Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO): het is mogelijk advies te vragen aan de GPO wanneer er een geschil tussen ouders en school is over de weigering van hun kind dat extra ondersteuning nodig heeft, verwijdering van een leerling of bij onenigheid over het vastgestelde ontwikkelingsperspectief van leerlingen met een extra zorgvraag. Lees hier meer. Het is aan te raden om van tevoren juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld via de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children.
  • College voor de Rechten van de Mens: hier kan een klacht over discriminatie (bijvoorbeeld op grond van handicap of chronische ziekte) neergelegd worden. Het College kijkt naar de aard van de aanpassing, of de school onderzoek heeft gedaan om te zien of het redelijk is en oordeelt of de school discriminerend heeft gehandeld. Lees hier meer.
  • Rechtbank: het hangt af van de situatie of en hoe een rechtszaak aangespannen kan worden. Dit kan het beste met een advocaat besproken worden. Het inroepen van een advocaat in een vroeg stadium kan helpen om snel uit een impasse te komen. Lang wachten en hopen dat het vanzelf weer in orde komt, kan juist leiden tot het verharden van de situatie. Lees hier meer.
Wanneer en hoe een advocaat in te schakelen?

Het inroepen van een advocaat in een vroeg stadium kan helpen om snel uit een impasse te komen. Lang wachten en hopen dat het vanzelf weer in orde komt, kan juist leiden tot het verharden van de situatie en tot slechtere leerprestaties. Die lagere prestaties kunnen op zichzelf een prikkel vormen voor de school om te verwijzen naar speciaal onderwijs.

Mensen met lage inkomens krijgen subsidie voor de kosten van een advocaat. Dat is geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand. Afhankelijk van het inkomen en vermogen is een eigen bijdrage in de kosten verschuldigd van minimaal 198 euro. Het inschakelen van een advocaat kan ook worden vergoed uit een rechtsbijstandsverzekering. Sommige rechtsbijstandsverzekeraars hebben in onderwijsrecht gespecialiseerde advocaten in huis. Ouders kunnen de verzekeraar ook vragen om hun eigen advocaat aan te stellen die in onderwijsrecht gespecialiseerd is.

Het inroepen van een onderwijsconsulent wordt meestal ervaren als laagdrempeliger dan het inroepen van een onderwijsrechtadvocaat. Het risico is dat de onderwijsconsulent minder nadruk legt op de rechten van het kind en streeft naar een compromisoplossing. Compromissen die lang niet altijd leiden tot adequate ondersteuning.