Wat is denkbaar aan ondersteuning op school?

In Nederland is veel ondersteuning op school beschikbaar voor leerlingen of studenten met een handicap. Het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap stelt dat de overheid zorg moet dragen voor een systeem van adequate ondersteuning. Hoe weet u welke ondersteuning op school het beste is voor uw kind? Hier beschrijven we globaal wat mogelijk kan zijn aan ondersteuning en wie kan helpen nadenken daarover.

Vormen van extra ondersteuning op school

Een leerling kan vanwege een beperking of chronische ziekte extra zorg nodig hebben. Een ouder kan in gesprek met de school over de vraag wat goede zorg is en hoe die kan worden ingezet. Extra zorg kan van alles zijn: extra begeleiding in de vorm van een assistent in de klas, medische zorg, extra aandacht van een therapeut of een leerkracht, een toegankelijk toilet, een extra ruimte om soms apart of in kleine groepjes te werken, een technisch hulpmiddel (bijvoorbeeld een tablet of aangepaste computer), een gebarentolk, een schrijftolk of luisterboeken.

Wie neemt het initiatief?

Het initiatief om te praten over extra ondersteuning op school kan zowel van de ouder als van de leerkracht komen. Als bij aanmelding op een school duidelijk is dat extra zorg nodig is, kan een ouder dat aangeven en die extra ondersteuning ter sprake brengen. Het kan ook gebeuren dat een kind al op school zit en dat de leerkracht merkt dat extra ondersteuning nodig is.

Recht op aanpassingen

Het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap geeft aan dat scholen algemeen toegankelijk moeten zijn voor leerlingen met een beperking. En dat de school aangepast moet zijn aan leerlingen / studenten met verschillende leerstijlen en beperkingen. Daarnaast heeft een leerling met een beperking volgens het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap recht op individuele aanpassingen die adequaat zijn en de leerling in staat moet stellen zich optimaal te ontplooien.

Nederlandse wetgeving geeft niet precies aan waarop een leerling / student recht heeft wanneer het om ondersteuning op school gaat. De Wet Passend Onderwijs legt zorgplicht op aan de basisschool of school voor voortgezet onderwijs van aanmelding. De school moet op grond van die zorgplicht nagaan welke ondersteuning een leerling met een beperking nodig heeft. Denkbaar is ook dat een leerling extra tijd of andere voorzieningen nodig heeft voor toetsen en examens. Het is gangbaar dat een school bepaalt wat een student nodig heeft. Aanpassingen van de examens worden zo nodig aangemeld bij de Onderwijsinspectie.

Wie er niet goed uitkomt, kan hier hulp bij vragen van het samenwerkingsverband van de school en een beroep doen op de Onderwijszorgconsulenten.

Ondersteuning op het MBO, HBO of HO

Ook opleidingen na het voortgezet onderwijs (MBO, HBO en HO) moeten leerlingen met een beperking adequaat ondersteunen. Afspraken over aanpassingen worden ook op papier gezet en besproken met de student.