Kieswijzer Kinderrechten: wat zeggen politieke partijen over inclusief onderwijs?

Kieswijzer Kinderrechten: wat zeggen politieke partijen over inclusief onderwijs?

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children heeft in de Kieswijzer Kinderrechten de verkiezingsprogramma’s van dertien politieke partijen langs de lat van het VN-Kinderrechtenverdrag gelegd. Hebben de partijen voldoende rekening gehouden met kinderrechten in hun plannen voor de komende vier jaar? Mirjam Blaak, directeur-bestuurder van Defence fot Children, zegt hierover: “Hoge scores zien we bij de ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren en D66 op onder andere urgente onderwerpen als armoede, jeugdzorg en de opvang van vluchtelingen. Andere politieke partijen zijn nagenoeg voorbijgegaan aan de 3,5 miljoen kinderen in ons land.” 

Het thema onderwijs

De Kieswijzer Kinderrechten heeft onderwijs als een van de negen kinderrechtenthema’s geïdentificeerd. Het recht op onderwijs wordt vertaald naar de Nederlandse situatie. Alle kinderen in Nederland hebben het recht op onderwijs in een systeem met gelijke kansen. Het doel van het onderwijs is dat de kinderen hun talenten en capaciteiten zoveel mogelijk kunnen ontplooien. Regelmatig schoolbezoek dient bevorderd te worden. Daarnaast moet het onderwijssysteem inclusief worden. Alle kinderen moeten samen naar school kunnen gaan, ongeacht hun achtergrond of ondersteuningsbehoefte. Schotten tussen het onderwijs en de zorg dienen weggenomen te worden. Toegang tot het onderwijs voor kinderen met een zorgbehoefte moet verzekerd worden. Tot slot verdienen de kansenongelijkheid en discriminatie in het onderwijs aandacht.

Hoe scoren de politieke partijen op dit thema?

De score van politieke partijen hangt af van de mate waarin kinderrechten van het VN-Kinderrechtenverdrag vertegenwoordigd zijn in hun plannen voor het onderwijs. GroenLinks en D66 scoren het hoogst op dit thema. In hun partijprogramma staan veel voorstellen met een versterkend effect op de positie van (kwetsbare) kinderen.

D66 bijvoorbeeld, wil de weg inslaan naar inclusief onderwijs. Daarnaast willen ze scholen met kansarme leerlingen een hoger budget geven. Ook GroenLinks wil inzetten op het gebied van inclusief onderwijs. In het verkiezingsprogramma staat: ““Het passend onderwijs moet echt inclusief onderwijs worden. Kinderen met en zonder beperking moeten op dezelfde school in hun buurt terechtkunnen, met alle begeleiding die nodig is. Daarom investeren we in extra ondersteuning op school, in begeleiding van thuiszitters, hulp aan zwevende leerlingen en in ‘samen naar school klassen’. Leraren en scholen krijgen meer vrijheid om zelf de hulp te organiseren die nodig is.”

Andere partijen noemen niet specifiek inclusief onderwijs. CDA, SP, PvdA en ChristenUnie willen wel inzetten op meer integratie tussen regulier en speciaal onderwijs en een betere aansluiting van jeugdzorg op onderwijs. Partijen die minder goed scoren zijn 50Plus, DENK, PVV en SGP.

De Kieswijzer inzien

Wilt u zelf kijken hoe uw partij van keuze scoort op het gebied van onderwijs en andere kinderrechtenthema’s? Ga dan naar de Kieswijzer Kinderrechten.