Aantal thuiszitters blijft groeien

Het aantal thuiszitters, kinderen die langer dan drie maanden, niet naar school gaan, blijft stijgen, sinds invoering van passend onderwijs. In 2017 waren er 4215 kinderen die als thuiszitter golden. Bij invoering passend onderwijs waren er 3254 kinderen thuiszitter. Ook het aantal kinderen dat permanent wordt vrijgesteld van leerplicht wegens een handicap of ziekte, blijft stijgen: 5736 kinderen in 2017.

De nieuwe cijfers zijn bekend gemaakt in een brief van minister Slob aan de Tweede Kamer. Passend onderwijs is in 2014 ingevoerd met als doelstelling om het aantal thuiszitters en vrijgestelde kinderen juist te laten dalen. Minister Arie Slob (Onderwijs) noemt de situatie in zijn brief dan ook "onacceptabel". Hij wijst erop dat kinderen die thuiszitten een leerachterstand oplopen en de kans missen op sociale contacten via school. "Het is een taak voor alle betrokken partijen om voor deze kinderen een passende plek te vinden", aldus Slob. "De urgentie om dit probleem aan te pakken is onverminderd hoog.", aldus de brief aande Tweede Kamer. 
De minister vindt dat scholen, samenwerkingsverbanden van scholen en gemeenten beter met elkaar moeten samenwerken om te voorkomen dat leerlingen uitvallen wegens gebrek aan zorg of ondersteuning. Scholen en samenwerkingsverbanden van scholen geven sinds invoering van passend onderwijs minder geld uit aan het ondersteunen van leerlingen met een handicap of gedragsprobleem, werd onlangs vastgesteld door de Algemene Rekenkamer. In1school schreef hier over in het artikel: Scholen geven minder geld uit aan leerlingen met een beperking.

grafiek aantallen vrijgestelden van leerplicht