Expertise en financiën kernfactoren voor inclusiever onderwijs

Expertise en financiën kernfactoren voor inclusiever onderwijs

Steunpunt Onderwijs is een project van de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind (NSGK). De medewerkers bieden ondersteuning aan ouders van kinderen met een beperking die voor het reguliere onderwijs kiezen. Ook ondersteunt het steunpunt scholen die willen werken aan inclusief onderwijs.

Het rapport Steunpunt Onderwijs NSGK deelt resultaten en belangrijke lessen van het project met scholen, samenwerkingsverbanden, ouders en ondersteuners die werken aan een toegankelijk inclusief regulier onderwijs voor alle kinderen.

EXPERTISE

Sinds de oprichting van het steunpunt ziet de NSGK dat expertise regelmatig ontbreekt op reguliere scholen waar kinderen met een beperking onderwijs volgen. Gedrag is een veelvoorkomende lastige factor, maar ook een individuele leerlijn is soms lastig te realiseren voor scholen.

Soms is het onwil en staan scholen niet open voor verandering, denk aan het inbrengen van expertise van buitenaf. Soms weten scholen en leerkrachten niet waar ze expertise vandaan moeten halen of hoe ze een individuele leerlijn realiseren. In deze gevallen is daar het Steunpunt Onderwijs om hen hierin te begeleiden.

FINANCIËN

Financiële middelen spelen een grote rol bij het faciliteren van extra ondersteuning binnen inclusief onderwijs. Helaas weten weinig scholen de juiste weg te vinden om goede ondersteuning te financieren. Hierdoor blijft het geld liggen bij de samenwerkingsverbanden.

Ook blijkt dat deze samenwerkingsverbanden niet altijd hetzelfde werken. Dus is het voor scholen lastig aanvullende ondersteuning te regelen en weten ouders niet waar ze aan toe zijn. Toch is het in gesprek gaan met een samenwerkingsverband goed om zo ervaringen te delen en samen te zoeken naar de beste oplossing.

In bovenstaande gevallen is het Steunpunt Onderwijs er om zowel ouders als scholen te ondersteunen om binnen de bestaande mogelijkheden, financiële en organisatorische kaders inclusief onderwijs het beste vorm te geven.

Lees het hele rapport Steunpunt Onderwijs NSGK.