Timo blogt: Inclusief onderwijs, krijgt minister Slob een goed rapport?

Timo blogt: Inclusief onderwijs, krijgt minister Slob een goed rapport?

De scholen zijn weer begonnen. Ook het zomerreces is voorbij, de Kamerleden en regering gaan weer aan de slag. Hét moment, ook voor de regering, om doelen te stellen, plannen te maken en uit te voeren. Om te werken aan een ‘goed rapport’. Als kinderrechtenorganisatie kijken wij bij het beoordelen van de regering naar de rechten van het kind. En als het gaat om het recht op inclusief onderwijs, is er nog veel werk aan de winkel voor we een goed kinderrechtenrapport kunnen geven.

Recht op inclusief onderwijs

De Nederlandse regering heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in 2006 ondertekend en in 2016 officieel bekrachtigd. Het is nu aan de regering om te werken aan het daadwerkelijk realiseren van de rechten die in dit verdrag zijn vastgelegd. Zo ook aan artikel 24 van het Verdrag, waaruit volgt dat kinderen recht hebben op onderwijs in een inclusief onderwijssysteem, een systeem waarin kinderen met en zonder beperkingen zoveel mogelijk samen naar een school in de buurt kunnen gaan. Ieder kind heeft recht op inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijssysteem

Er zijn scholen in Nederland die binnen het huidige systeem laten zien dat het mogelijk is om een inclusieve school te zijn. Met schoolleiders die inclusie als uitgangspunt hanteren en hun school openstellen voor ieder kind. Een school die zich aanpast aan het kind, in plaats van andersom. Helaas is dit geen regel maar uitzondering. In veel regio’s worden kinderen naar speciaal onderwijs verwezen die eigenlijk thuishoren in het reguliere onderwijs en samen met hun vriendjes uit de buurt naar school moeten kunnen gaan, om dáár de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben. Het onderwijssysteem als zodanig is onvoldoende inclusief, binnen het huidige systeem is inclusie te veel een vrijblijvendheid.

Verankering wettelijke plicht

De regering heeft aangekondigd te gaan verkennen hoe inclusiever onderwijs eruit zou kunnen zien, door een dialoog met het veld aan te gaan, om in de zomer van 2019 een agenda vast te stellen van de te zetten vervolgstappen. En ja, het is belangrijk om in gesprek te gaan met het veld, want het recht op inclusief onderwijs komt in de praktijk pas tot leven. Maar alleen de dialoog aangaan is niet voldoende. Op grond van internationaal recht moet inclusief onderwijs ook in Nederland de norm worden. Geen uitzondering maar regel. Dit vraagt om het formuleren van een definitie van inclusie en de doelen ervan, met een helder actieplan en tijdspad voor het verankeren van een wettelijke verplichting om inclusief onderwijs te realiseren.

Huiswerk voor de minister

Het is dus aan de regering, in het bijzonder de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, Arie Slob, om de eerste stappen te zetten. Om zijn hart voor kinderrechten te laten spreken en de norm van inclusief onderwijs te omarmen. Door goed zijn huiswerk te doen, zoals het lezen van de factsheet ‘inclusief onderwijs als kinderrecht’ en de uitspraak van het Comité voor het Europees Sociaal Handvest in de klacht tegen België, over het vasthouden aan een exclusief onderwijssysteem dat veel gelijkenissen heeft met het Nederlandse systeem. Om richting ‘het veld’ uit te spreken dat ook hij er binnen de huidige regeerperiode alles aan gaat doen om het recht op inclusief onderwijs te verwezenlijken. Zo krijgt ook minister Slob in het nieuwe schooljaar een goed rapport. En daar helpen wij hem graag bij, daarover gaan wij graag de dialoog aan.

Timo Veldman is projectmedewerker jeugdrecht bij Defence for Children en focust zich in zijn werk op het recht op onderwijs voor alle kinderen. Hij blogt als juridisch expert en lobbyist over zijn ervaringen en inzichten op www.defenceforchildren.nl

Leave a comment

You are commenting as guest.