Wat kan je doen als je het niet eens bent met school over wat het beste is voor je kind?

Soms kom je er niet uit met de school als het gaat om de juiste ondersteuning voor je kind op school. Wat te doen als praten met school niet meer helpt? Er zijn meerdere mogelijkheden: een Onderwijsconsulent vragen om hulp en kijken of dat naar een goed resultaat leidt, een klacht indienen op school en bezwaar maken op de uitkomst, een klacht over discriminatie neerleggen bij de College voor de Rechten van de Mens of een advies vragen van de Geschillencommissie Passend onderwijs. Deze Geschillencommissie is speciaal in het leven geroepen om te adviseren over de volgende kwesties:

 • Weigering van toelating van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
 • ‘verwijdering’ van alle leerlingen
 • De vaststelling en bijstelling van het ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De Geschillencommissie Passend onderwijs (GPO) zegt in haar brochure voor ouders:

“Soms verschillen ouders en school van mening of de school past voor het kind.  (…) Wat te doen als u met elkaar niet uitkomt? Als de school zegt dat uw kind daar niet (meer) past. Dan kunt u een verzoek indienen voor een onafhankelijk oordeel bij de Geschillencommissie passend onderwijs. U krijt binnen 10 weken een onafhankelijk advies. Aan het onderzoek zijn voor u geen kosten verbonden.”

Laagdrempelig

In principe is de GPO bedoeld om ‘laag drempelig’ te zijn. Een advocaat is niet nodig en een advies moet er uit rollen binnen 10 weken na het verzoek om een advies.  De Commissie bestaat altijd uit drie leden:  de voorzitter is een jurist en vraagt twee andere professionals (kunnen een orthopedagoog zijn, of een onderwijs specialist of een andere jurist). De Commissie is ook verplicht om te kijken of de Wet Gelijke Behandeling wel of niet geschonden is door het handelen van de school en dat is een erg goede zaak.  Van de 30 adviezen dat de GPO heeft gegeven, is de school in 28 gevallen terug gefloten en geadviseerd om echt onderzoek te doen naar de behoeftes van de leerling en de mogelijkheden van de school.

Wat je moet doen om een advies aan te vragen bij de GPO:
 • Binnen 6 weken nadat school heeft besloten dat jouw kind niet past op school of een Ondersteuningsplan (OPP) opstelt waarvan je vindt dat het geen recht doet aan de mogelijkheden van jouw kind, moet je een verzoekschrift indienen.
 • Dit kan via e-mail met een formulier van de GPO, Download Formulier Verzoekschrift
 • Bij de verzoekschrift moet je ook als bijlage in pdf-formaat de beslissing van de school of van het bestuur opsturen. Ook alle andere relevante stukken stuur je op als pdf bijlagen, wat allemaal kan via e-mail.  Wat voor stukken dit zijn staat duidelijk op de website. Procedure GPO
 • Binnen drie weken moet de GPO je laten weten of het jouw verzoek in behandeling gaat nemen.
 • Als je verzoek in behandeling wordt genomen, zal de Commissie de school of bestuur op de hoogte stellen. Deze krijgt twee weken tijd om een verweer met bijhorende stukken in te dienen.
 • Jullie en ook iemand van de SWV worden uitgenodigd voor een zitting.  Daar wordt nadere toelichting mondeling gegeven.  Ook deskundigen en getuigen kunnen gehoord worden. De getuigen en deskundigen die jij graag wil laten horen moet je minstens drie dagen voor de zitting schriftelijk bekend maken aan de Commissie.
 • Je mag zowel een gemachtigde als een ander ter ondersteuning meenemen. Dit moet je ook schriftelijk melden; minstens twee dagen voor de zitting.
 • Binnen een termijn van 10 weken na de beslissing van de school moet er een advies uit komen.  Dit wordt dan, geanonimiseerd, op de website geplaatst.
Besloten

De zitting is niet openbaar en in de Reglement van de Commissie staat ook dat de getuigen gehoord worden buiten de aanwezigheid van de partijen.  Er is ook geen beroep mogelijk.

Belangrijk is dat de GPO door haar adviezen duidelijk maakt aan scholen en schoolbesturen, en daarbij ook Samenwerkingsverbanden, hoe om te gaan met hun zorg- en onderzoekplicht naar de mogelijkheden van jouw kind.  Scholen moeten zorgvuldige afwegingen maken, waar het recht van jouw kind op goed onderwijs centraal staat.

Ervaring to nu toe

Wij horen graag van ouders wat hun ervaringen zijn met de Geschillencommissie passend onderwijs en hun procedure zodat wij kunnen melden of dit wel of niet een effectieve voorziening is.  De ouders van kinderen met behoefte aan extra ondersteuning staan in een bijzondere kwetsbare positie ten opzichte van scholen. Uw ervaring kunt u via telefoon of mail doorgeven

Het is zeker niet gemakkelijk om stappen te nemen die een school als tegendraads of confronterend kan zien.  Soms kiezen ouders voor de weg van de minste weerstand en accepteren ze een verwijzing naar speciaal onderwijs tegen hun eigen keuze in. Maar dit is niet de weg die de wetgever beoogde met het maken van de Wet Passend onderwijs.  Ouders moeten gebruik kunnen maken van hun recht op een keuze voor regulier of speciaal onderwijs. Ieder kind heeft recht op de juiste onderwijs ondersteuning, het liefst dicht bij huis en op een reguliere school. Als er verschil van mening is, dan is er recht op het vragen van een oordeel van een onafhankelijke commissie.