Tweede voortgangsrapportage Programma Onbeperkt meedoen! 2020

Tweede voortgangsrapportage Programma Onbeperkt meedoen! 2020

Op vrijdag 20 november 2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de tweede voortgangsrapportage van het programma Onbeperkt meedoen! opgesteld. Dit programma is in juni 2018 gestart, met als basis het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap. Het doel van Onbeperkt meedoen! is dat mensen met een beperking of chronische ziekte volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, net als ieder ander, op een manier die bij hen past. Om dit te bereiken moeten de drempels die hen in de weg staan om mee te doen, worden verminderd. Ook op het gebied van onderwijs.

Toegankelijk onderwijs

Het doel van Onbeperkt meedoen in het thema onderwijs is dat alle kinderen toegang hebben tot onderwijs en een aanbod krijgen dat bij hen past. Onderwijsondersteuning en begeleiding moeten daarom goed te vinden zijn. Vanuit het programma worden drie maatregelen genoemd. Het in kaart brengen en verminderen van drempels voor leerlingen en studenten rondom de toegankelijkheid en invulling van onderwijs. Een verkenning samen met het veld omtrent de toekomst van inclusiever onderwijs en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Het rapport beschrijft verschillende activiteiten die zijn of worden ondernomen om deze doelen te bereiken.

Passend onderwijs

Het Ministerie van VWS werkt op dit moment aan een verbeteraanpak voor passend onderwijs. Daarnaast wordt er een toekomstagenda ontworpen om de ontwikkeling van inclusiever onderwijs te stimuleren. Enkele activiteiten dragen bij aan deze ontwikkeling. Zo is er in juni 2020 de beleidsregel ‘experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ afgekondigd, die de samenwerking tussen reguliere en speciaal onderwijs mogelijk maakt. Ook hebben steeds meer hoger onderwijsinstellingen de VN-intentieverklaring ondertekend, waarmee zij de doelstelling van het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap aan hun eigen organisatie koppelen. Als laatste worden er stappen ondernomen om zorg en onderwijs met elkaar te verbinden, waarover de Tweede Kamer in de derde onderwijs- en zorgbrief is geïnformeerd.

Inclusiever onderwijs

Uit de evaluatie van het passend onderwijs is naar voren gekomen dat ouders en leerlingen in de meeste gevallen wel tevreden zijn over de geboden ondersteuning en communicatie met de school. Daar staat tegenover dat ouders die te maken hebben met verschillende instanties (school, jeugdhulp en/of zorg) last hebben van bureaucratie, zich minder ontzorgd voelen dan verwacht en dat er te hoge verwachtingen gewekt zijn. Meer dan een kwart van de ouders is niet tevreden. Daarom is er een dashboard in ontwikkeling om de ontwikkeling van passend onderwijs na 2020 te monitoren. Naast het verbeteren van passend onderwijs gaat het ministerie expliciet inzetten op inclusiever onderwijs. Zodra de Tweede Kamer instemt met een verbeterplan wordt alles omgezet naar een verbeterprogramma.

Lees de voortgangsrapportage van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.