SER: Nog te veel kansenongelijkheid in het onderwijs en de samenleving

SER: Nog te veel kansenongelijkheid in het onderwijs en de samenleving

Het advies ‘Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen’ is in juni 2021 door de SER gepubliceerd. Voor bepaalde groepen kinderen is de plek waar je wieg staat, nog steeds bepalend voor de kansen die je in het leven krijgt. Onderwijs hoort iedereen juist gelijke kansen te bieden volgens de SER. Dit gebeurt echter niet en door de kansenongelijkheid in het onderwijs krijgen niet alle kinderen dezelfde kansen later in hun leven in de samenleving. De SER schrijft zelfs dat het huidige onderwijssysteem juist ervoor zorgt dat niet alle kinderen gelijke kansen in hun leven krijgen.

De kwaliteit van het onderwijs is onvoldoende gewaarborgd

In het advies van de SER wordt geconstateerd dat de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs onvoldoende is. De prestaties van leerlingen gaan achteruit. Er worden verschillende knelpunten geconstateerd. Zo is er een nijpend lerarentekort dat leidt tot te grote klassen, een te grote werkdruk en kwaliteitsverschillen tussen klassen. Daarnaast zorgt het systeem van vroege selectie volgens de SER in het primair onderwijs ook voor kansenongelijkheid. De coronacrisis heeft ook nog eens de kansenongelijkheid tussen leerlingen vergroot. Vooral kinderen uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische achtergrond ondervonden nadelen door de coronamaatregelen met betrekking tot het onderwijs.

De SER over inclusief onderwijs

In het advies van het SER is er ook aandacht voor inclusief onderwijs. Er wordt aanbevolen om werk te maken van diversiteit en inclusie in de klas. Dit advies is belangrijk bij het behalen van inclusief onderwijs. Meer diversiteit en inclusie in de klas zorgt ervoor dat leerlingen met allerlei verschillende achtergronden elkaar ontmoeten. Dit zorgt voor begrip en tolerantie voor elkaar. Daarnaast adviseert de Raad scholen om gebruik te maken van passende ondersteuning voor alle leerlingen. Elke leerling moet volgens de SER zeker zijn van onderwijs dat aansluit bij zijn of haar leer- of zorgbehoefte. Om meer kansengelijkheid in het onderwijs te creëren is volgens de Raad een integrale aanpak nodig.

De aanbevelingen van de SER

Om de kansenongelijkheid in het onderwijs aan te pakken komt de SER met een aantal aanbevelingen, waaronder:

  • Investeer in vroege ontwikkeling en ondersteuning;
  • Investeer in hogere kwalificaties van leraren en schoolleiders, een professionele onderwijsorganisatie en goed werkgeverschap;
  • Selecteer later en heb meer aandacht voor barrières bij in- en doorstroom;
  • Maak werk van diversiteit en inclusie in de klas en maak gebruik van passende ondersteuning voor alle leerlingen;
  • Creëer een breed aanbod van ontwikkelmogelijkheden en een breed netwerk voor alle leerlingen;
  • Zet digitalisering in voor meer persoonsgericht onderwijs en ter ondersteuning van leraren;
  • Stimuleer een gezonde leefstijl.

Lees het advies van de SER ‘Gelijke kansen in het onderwijs. Structureel investeren in kansengelijkheid voor iedereen.’