Onvoldoende aandacht voor inclusief onderwijs in Rijksbegroting

Onvoldoende aandacht voor inclusief onderwijs in Rijksbegroting

Op Prinsjesdag is de Rijksbegroting gepresenteerd door het demissionaire kabinet. In de Troonrede en de Rijksbegroting wordt gerefereerd aan kansengelijkheid en extra budget voor de Gelijke Kansen Alliantie. Tegelijkertijd is niet terug te vinden hoe het kabinet denkt het systeem van passend onderwijs te verbeteren of de route naar inclsiever onderwijs vorm te geven. Het is, gelet op het streven naar kansengelijkheid, opvallend dat in de Rijksbegroting niet wordt ingegaan op de realisatie van een inclusief onderwijssysteem.

Verbetermaatregelen passend onderwijs 

Naar aanleiding van de evaluatie passend onderwijs die in november 2020 gepubliceerd is, heeft Arie Slob, demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media vijfentwintig maatregelen opgesteld om het passend onderwijs te verbeteren. De Rijksbegroting geeft echter geen antwoord op de vraag of er voldoende financiering beschikbaar is om deze verbeteringen daadwerkelijk door te voeren.

Kansengelijkheid

Inclusief onderwijs wordt niet genoemd in de Rijksbegroting en in de Troonrede. Een inclusief onderwijssysteem waarin het belang van het kind en het recht op een zo volledig mogelijk ontwikkeling en ontplooiing voorop staat, is een belangrijke voorwaarde voor het creƫren van meer kansengelijkheid in het onderwijs. Alle kinderen zouden waar mogelijk samen naar school moeten kunnen gaan, ongeacht hun achtergrond of ondersteuningsbehoefte, zoals is vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag en het VN-Verdrag Handicap.

Lees de Rijksbegroting onderwijs, cultuur en wetenschap 2022